top of page

DEZE CLUBWEBSITE IS OP "ZWART"  

 

Het huidige bestuur van E.H.R.C. Marathon heeft de Marketing & Communicatie commissie en de Geschiedenis commissie gevraagd haar clubwerkzaamheden te beëindigen. Dat kan een dagelijks bestuur van een vereniging verzoeken daar zij zelf commissies, voor het uitvoerende werk, jaarlijks aanstellen.   

 

Hierdoor zal de huidige clubwebsite met de naam "Marathon On Line" na ruim 20 jaar (sinds 1997) niet meer van clubnieuws worden voorzien. Na 8 jaar zullen ook de socials facebook-instagram en twitter niet meer voor het clubnieuws worden ingezet. De huidige commissie hoopt dat er alternatieven komen want voor een moderne sportvereniging zijn dergelijke mediamogelijkheden een must.

 

Besluit

Ieder bestuurlijk besluit heeft zo z'n redenen en wordt wel doordacht genomen. Met of zonder emotie, met of zonder verborgen agenda. De leden die het bestuur aanstellen, tijdens een Algemene Leden Vergadering, willen niets liever dan zonder zorgen lekker sporten. Enkele willen hun vrije tijd geven aan het besturen van een sportclub zo ook bij onze club. Doch één ding is zeker: Bestuursleden komen en gaan maar de EHRCM blijft bestaan! Al sinds 1947...  

 

Sportaanbod

De afgetreden commissieleden hebben het positieve standpunt dat het om de sport gaat en niet om personen. Daarom blijft het mailadres

info@ehrc-marathon.com beschikbaar als er vragen zijn over het sportaanbod bij de Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon.        

  

Beslissing

De ontstane situatie zal bij de trouwe bezoekers van de clubmedia ongetwijfeld vragen opleveren. Indien je de motivatie van de hier bovenstaande beslissing vanuit je lidmaatschap of als geinteresseerde wilt weten kan je vanaf heden de vragen stellen via het mailadres info@ehrc-marathon.com. Met, zoals jullie dat van de commissie zijn gewend, een "binnen 24 uur reactie" garantie.   

 

 

 

THE CLUB WEBSITE IS ON "HOLD"

 

The current board of E.H.R.C. Marathon has asked the Marketing & Communication committee and the History committee to end its club activities. This can be requested by the current board as they themselves appoint committees for executive work each year.

 

As a result, the current club website with the name "Marathon On Line" will no longer be provided with club news after more than 20 years (since 1997). After 8 years, the socials facebook, instagram and twitter will no longer be used for club news. The current committee hopes that there will be alternatives, because for a modern sports club such media options are a must.

 

Decision
Every board decision has its reasons and is taken carefully. With or without emotion, with or without a hidden agenda. The members who appoint the board, during a General Members Meeting, want nothing more than to enjoy a good sport without worry. Some want to give their free time to running a sports club, including our club. But one thing is certain: Board members come and go but the EHRCM continues to exist! Since 1947 ...

 

Sports offer
The resigned committee members have the positive view that it is about sport and not about people. That is why the address remains
info@ehrc-marathon.com available if there are questions about the sports on offer at the Eerste Haagse Rolschaats Club Marathon.

 

Decision
The situation that has arisen will undoubtedly raise questions with loyal visitors to the club media. If you want to know the motivation of the above decision from your membership or as an interested person, you can ask the questions from now on at the address info@ehrc-marathon.com. With, as you know from the committee, an "within 24 hours response" guarantee.

 

Wil jij rolhockey spelen? 

Voor informatie: info@ehrc-marathon.com 

 

                                         You want to play rink hockey?
                                         For information: 
info@ehrc-marathon.com 

E.H.R.C. MARATHON 

 ...SINDS 1947

rolhockey ehrc marathon

ROLHOCKEY BELEEF JE BIJ...

1947 - 2019 : 72 JAAR

EERSTE HAAGSE ROLSCHAATS CLUB

MARATHON

© 1997 - 2019 "Marathon on line", ruim 20 jaar de officiele website van E.H.R.C. Marathon

Design: Joao Batista Pereira                    © 2017 

bottom of page